Magisterské studium

Magisterské studium - obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

 Zobrazení plánu studia - 1. ročník v rámci CŽV a 2. ročník řádného studia

Akademický rok 2022/2023 - Popis studia a předměty - viz níže

Příjem přihlášek viz https://is.czu.cz/prihlaska/

Postup krok po kroku -Elektronická přihláška ke studiu na ČZU -

1. Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel
2. Provozně ekonomická fakulta
3. Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat:  Navazující magisterské CŽV - vybrat typ studia
I-VSRRSTNP Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor jiná

Informace o přestupu z CŽV na řádné studium

Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

Navazující magisterský studijní program: Hospodářská politika a správa
Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Akademický rok: 2022/2023

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Konzultačním středisku v SÚ - Tábor navazující magisterské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání  (CŽV) v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je získaný bakalářský titul na kterékoliv vysoké škole. Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 2 roky (4 semestry) a je rozděleno do dvou stupňů:

První stupeň (první dva semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV).

 • kombinované studium, výuka sobota neděle,
 • náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru (Veřejná správa a regionální rozvoj),
 • účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
 • účastníci kurzu obdrží „Potvrzení o studiu kurzu CŽV“ a „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole“,
 • cena kurzu za semestr: 16 800 ,
 • platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
 • na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
 • absolventi prvního stupně kurzu mohou dále pokračovat ve druhém stupni studia (další 2 semestry):
  a) pokračování v kurzu CŽV (2 semestry - placený kurz se získáním osvědčení o studiu),

  b) přijetí na řádné studium (podmínky přijetí viz dále).

Druhý stupeň (další dva semestry studia) - řádné kombinované studium - podmínky přijetí do řádného studia: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, na žádost lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů,
absolventům prvního stupně kurzu budou uznány získané kredity (50 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia),

posluchači mají statut studenta (bezplatné studium),

studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu inženýr (Ing.).

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí - systém Moodle a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu - informační systém ČZU - is.czu.cz . Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).

Organizace výuky
Studium je po celou dobu (4 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva týdny po dobu dvou dnů o sobotách (od 9:00 do cca 17:00 a nedělích (od 8:00 do cca 12:00 a odpoledne je možná po dohodě konzultace s vyučujícím.
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku - tedy v Táboře - Na kopečku - Angela Kančeva 2506 v budově COP Sezimovo Ústí. web. www.copsu.cz

Státní závěrečné zkoušky bývají v květnu - v Praze na Suchdole Kamýcká 129.

Promoce s předáváním diplomů s titulem Ing. bývá v půli června - v Praze na Suchdole Kamýcká - Aula ČZU.

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Další informace:

 1. PEF si vyhrazuje právo zahájit výuku v Konzultačním středisku v aktuálním akademickém roce pouze při dostatečném počtu platících uchazečů o studium v kurzu CŽV.
 2. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přihlášky a včasné zaplacení úhrady kurzu (platba po semestrech).
 3. Uchazeči budou o otevření kurzu průběžně informováni (po naplnění kapacity kurzu - nejpozději do 20. srpna). Kurzy celoživotního vzdělávání budou zahájeny v září/říjnu.
 4. Platba za kurz bude uskutečněna na základě dopisu o přijetí přihlášky do kurzu CŽV, kde budou uvedeny veškeré informace (účet, zahájení výuky, apod.) a musí být provedena do stanoveného termínu.

Podání přihlášky ke studiu v CŽV:
PEF ČZU v Praze přijímá pouze elektronický formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Přihláška, ke které nebude přiřazen poplatek podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Adresa elektronického formuláře přihlášky:
http://is.czu.cz. navazující magisterská úroveň kurzu specializační kurz CŽV + obor a středisk

Termín podání přihlášek:           do naplnění kapacity střediska (max. do 20. 8.)
Administrativní poplatek:               750 Kč
Název banky:                                        Česká spořitelna, a.s.
Účet:                                                          500022222/0800
Variabilní symbol pro banku:         1175000122
Konstantní symbol:                           179
Specifický symbol:                           číslo přihlášky
Termín oznámení o přijetí:           průběžně, nejpozději do 31. 8.
Úhrada poplatku za kurz:             do stanoveného termínu po oznámení o přijetí

Případné dotazy

- Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

- Mgr. Alena Lakomá Studijní oddělení PEF ČZU 224 382 331 lakoma@pef.czu.cz