Magisterské studium

Magisterské studium - Obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Akademický rok 2021/2022 - Popis studia a předměty - viz níže

Příjem přihlášek viz https://is.czu.cz/prihlaska/

Rychlý vstup do přihlášky- viz níže - klikněte na šipku vedle čeština a začněte vyplňovat svou přihlášku

Sezimovo Ústí I-SK Specializační kurz - I-SK-VSRRSUTN Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor - jiná forma Čeština

Postup krok po kroku -Elektronická přihláška ke studiu na ČZU -

Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel


Provozně ekonomická fakulta

Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat: Navazující magisterské CŽV -viz níže - klikněte na šipku vedle čeština a začněte vyplňovat svou přihlášku

Sezimovo Ústí I-SK Specializační kurz - I-SK-VSRRSUTN Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor - jiná forma Čeština

Informace o přestupu z CŽV na řádné studium

Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

Nové podmínky pro přestup na řádné studium se týkají i posluchačů, kteří neuspěli u rozdílových postupových zkoušek v dřívějších letech.

 

Navazující magisterský studijní program: Hospodářská politika a správa
Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Akademický rok: 2021/2022

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Konzultačním středisku v SÚ - Tábor navazující magisterské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání  (CŽV) v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je získaný bakalářský titul na kterékoliv vysoké škole. Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 2 roky (4 semestry) a je rozděleno do dvou stupňů:

 • První stupeň (první dva semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV). Náplň kurzů CŽV vychází z akreditovaného oboru - obsah i rozsah je shodný se studiem řádným (volitelnost předmětů může být omezena). Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Kurzy jsou placené a cena kurzu za semestr činí Kč 16 800,-. Univerzita na tyto posluchače nedostává dotace. Na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU v Praze a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze. Po absolvování kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení a mohou využít možnost pokračovat ve druhém stupni.

Odkaz na

Zobrazení plánu studia - 1. ročník v rámci CŽV

 • Druhý stupeň (další dva semestry studia) - řádné kombinované studium - podmínky přijetí do řádného kombinovaného studia jsou: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů. Zápočty a zkoušky z mimořádného studia se na řádném studiu uznávají a započítávají. Studium je bezplatné, studenti získávají statut studenta. Po absolvování studia a po vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul inženýr (Ing.). Právní úpravu této možnosti určuje novela zákona o vysokých školách č. 147/2001 Sb.

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí - systém Moodle a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu - informační systém ČZU - is.czu.cz . Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).

Organizace výuky
Studium je po celou dobu (4 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva týdny po dobu dvou dnů o sobotách (od 9:00 do cca 17:00 a nedělích (od 8:00 do cca 12:00 a odpoledne je možná po dohodě konzultace s vyučujícím.
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku - tedy v Táboře - Na kopečku - Angela Kančeva 2506 v budově COP Sezimovo Ústí. web. www.copsu.cz

Státní závěrečné zkoušky bývají v květnu - v Praze na Suchdole Kamýcká 129.

Promoce s předáváním diplomů s titulem Ing. bývá v půli června - v Praze na Suchdole Kamýcká - Aula ČZU.

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Přihláška ke studiu
Pro podání přihlášky lze využít pouze elektronické verze formuláře přihlášky na adrese http://is.czu.cz/prihlaska. Přihláška se odesílá pouze elektronicky. Přihláška, ke které nebude přiřazen administrativní poplatek podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Přihlášky jsou přijímány od 22. listopadu 2020. Uzávěrka pro podání přihlášek je stanovena nejpozději do 20. srpna 2021.

Postup při zadávání:

 • http://is.czu.cz/prihlaska
 • Pro Ing. Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel
 • Pak kliknete na logo - Provozně ekonomická fakulta
 • Dále vyberete typ studia - Navazující magisterské CŽV
 • Dále Sezimovo Ústí - I-SK Specializační kurz -I-SK-VSRRSUTN Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor -jiná forma a kliknete na šipku
 • Pak se již objeví vyplnit jméno a příjmení E-mail, pohlaví, státní příslušnost a RČ a pak zmáčknete založit e-přihlášku a pokračovat, pak Vás to povede dál - důležité je vše vyplnit.
 • Poté se Vám ozve meilem Mgr. Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU, která má naše konzultační středisko na starosti a popíše další postup. Mgr. Alena Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU v Praze Tel.: 224 382 331, e-mail: lakoma@pef.czu.cz
 • Informace se budou vyvěšovány na Vámi založeném účtě, který jste si přihlášením vytvořil(a).

Údaje pro platbu administrativního poplatku
Administrativní poplatek:    Kč 500,-
Bankovní účet:                      500022222/0800
Variabilní symbol:                1175000118
Konstatní symbol:                0178
Specifický symbol:               číslo přihlášky

Případné dotazy - Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

Přeji chuť do studia a klid při rozhodování.

Bohouš Bareš

Důležité dokumenty: -

 1. Pokyn děkana k platbám
 2. sezimovo-usti-tabor-czv20

STUDIJNÍ PLÁN


Níže máte přehled zkoušek a zápočtů po jednotlivých semestrech kliknutím na předmět se propojíte na Univerzitní informační systém, kde máte informace o jednotlivých předmětech.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: 2021/2022 - PEF
Typ studia: Navazující magisterské CŽV
Program: I 99 99 I-VSRRSTNP Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor
Forma: jiná
Délka studia: 1 rok
Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.
 
1. semestr ZS
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
EEEU4E Evropská integrace a environmentální ekonomika - VSRRSUTN1 zkouška 5
EPEB5E Chování člověka v krizových situacích - VSRRSUTN1 zkouška 5
ETES8E Informační systémy ve veřejné správě a regionech - VSRRSUTNP1 zkouška 5
EREH5E Malé a střední podnikání ve venkovských regionech - VSRRSUTN1 zkouška 5
EHET7E Metody a techniky výzkumu v sociálních vědách - VSRRSUTNP1 zkouška 5
EXE29Z Úvod do studia - magisterské navazující studium zápočet 0
EHET6E Veřejná správa v rozvoji regionů a obcí - VSRRSUTNP1 zkouška 5
 
2. semestr LS
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
EXE01Z Diplomová práce 1 zápočet 5
ENEK9E Mezinárodní a regionální ekonomie - VSRRSUTN2 zkouška 5
EHET8E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRSUTNP2 zkouška 5
EUET4E Regionální a municipální finance - VSRRSUTN2 zkouška 5
EREH9E Řízení lidských zdrojů v regionech - VSRRSUTN2v zkouška 5
EPEB7E Sociální komunikace a rétorika - VSSRSUTN2 zkouška 5

 

2. ročník již řádné studium

Veřejná správa a regionální rozvoj

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS
Typ studia: Magisterský navazující
Program: N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-VSRRN Veřejná správa a regionální rozvoj

 

3. semestr ZS
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
Skupina předmětů povinných
EXE02Z

Diplomová práce 2

zápočet 5
EEE55E

Regiony světové ekonomiky - VSRRN

zkouška 5
EHE39E

Sociální a regionální rozvoj - VSRRN

zkouška 5
EJE22E

Veřejné a soukromé právo - VSRRN

zkouška 4
EREC1E

Strategické řízení - VSRRN

zkouška 5
EAE28E

Nástroje a metody řešení projektů

zkouška 5

 

4. semestr LS
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
Skupina předmětů povinných
EXE12Z

Diplomní praxe

zápočet 4
EXE03Z

Diplomová práce 3

zápočet 10
EEE53E

Hospodářská politika a integrace - VSRRN

zkouška 4
ERED5E

Projektové řízení ve veřejné správě - VSRRN

zkouška 4
EHE15E

Sociální politika - VSRRN

zkouška 4
EJE32E

Správní právo hmotné a procesní - VSRRN

zkouška 5

 

 

Státní závěrečná zkouška - titul Ing.