Magisterské studium

Magisterské studium - obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

 Zobrazení plánu studia - 1. ročník v rámci CŽV a 2. ročník řádného studia

mgr_studijni_plan_VSRR

Akademický rok 2023/2024

Příjem přihlášek viz https://is.czu.cz/prihlaska/

Příjem přihlášek  - viz Elektronická přihláška ke studiu na ČZU (czu.cz)

Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel - Provozně ekonomická fakulta - vyberte typ studia Magisterský navazující CŽV

Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat: - Navazující magisterské CŽV - klikněte na šipku a začněte vyplňovat svou přihlášku šipka u I-VSRRSUTP Veřejná správa a regionální rozvoj nav. -  Sez. Ústí - Tábor

Informace ke studiu v konzultačním středisku Sezimovo Ústí - Tábor

Navazující magisterský studijní program: Hospodářská politika a správa
Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Akademický rok: 2023/2024

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Centru vzdělávání v SÚ - Tábor navazující magisterské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání  (CŽV) v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je získaný bakalářský titul na kterékoliv vysoké škole. Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 2 roky (4 semestry) a je rozděleno do dvou stupňů:

První stupeň (první dva semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV).

 • kombinované studium, výuka sobota neděle,
 • náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru (Veřejná správa a regionální rozvoj),
 • účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
 • účastníci kurzu obdrží „Potvrzení o studiu kurzu CŽV“ a „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole“,
 • cena kurzu za semestr: 16 800 ,
 • platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
 • na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
 • absolventi prvního stupně kurzu mohou dále pokračovat ve druhém stupni studia (další 2 semestry):
  a) pokračování v kurzu CŽV (2 semestry - placený kurz se získáním osvědčení o studiu),

  b) přijetí na řádné studium (podmínky přijetí viz dále).

Druhý stupeň (další dva semestry studia) - řádné kombinované studium - podmínky přijetí do řádného studia: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, na žádost lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů,
absolventům prvního stupně kurzu budou uznány získané kredity (50 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia),

posluchači mají statut studenta (bezplatné studium),

studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu inženýr (Ing.).

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí - systém Moodle a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu - informační systém ČZU - is.czu.cz . Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).

Organizace výuky
Studium je po celou dobu (4 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva týdny po dobu dvou dnů o sobotách (od 9:00 do cca 17:00 a nedělích (od 8:00 do cca 16:00.
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku - tedy v Táboře - Na kopečku - Angela Kančeva 2506 v budově COP Sezimovo Ústí. web. www.copsu.cz

Státní závěrečné zkoušky bývají v květnu - v Praze na Suchdole Kamýcká 129.

Promoce s předáváním diplomů s titulem Ing. bývá v půli června - v Praze na Suchdole Kamýcká - Aula ČZU.

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Případné dotazy

- Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

- Mgr. Alena Lakomá Studijní oddělení PEF ČZU 224 382 331 lakoma@pef.czu.cz