Bakalářské studium

Bakalářské studium - Obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Plán studia - jako v jiných střediscích - viz Plán studia v KS Hradec Králové

Akademický rok 2022/2023 - Popis studia a předměty - viz níže

Příjem přihlášek započal 23. 11. 2021 - viz https://is.czu.cz/prihlaska/

1. Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel
2. Provozně ekonomická fakulta
3. Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat: - bakalářský CŽV - klikněte na šipku a začněte vyplňovat svou přihlášku šipka u E-VSRRSUTP Veřejná správa a regionální rozvoj - k.s. Sez. Ústí - Tábor

Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

Veřejná správa a regionální rozvoj - bakalářské studium 

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:
Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko - vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Princip studia ve zkratce:

Studium se skládá ze 2 částí:

Studovat bakalářské studium může každý s maturitním vysvědčení.

Bakalářský studijní program: Hospodářská politika a správa

Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Akademický rok: 2022/2023

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Konzultačním středisku v Sezimově Ústí - Tábor bakalářské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené úplné střední vzdělání (maturita). Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 3 roky (6 semestrů) a je rozděleno do dvou stupňů:

První stupeň CŽV (první tři semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání.

 • Kombinované studium, výuka sobota neděle,
 • náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru (Veřejná správa a regionální rozvoj),
 • účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
 • účastníci kurzu obdrží „Potvrzení o studiu kurzu CŽV“ a „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole“,
 • cena kurzu za semestr: 15 800 ,
 • platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
 • na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
 • absolventi prvního stupně kurzu mohou dále pokračovat ve druhém stupni studia (další 3 semestry):
  a) pokračování v kurzu CŽV (3 semestry - placený kurz se získáním osvědčení o studiu),

  b) přijetí na řádné studium (podmínky přijetí viz dále).

Druhý stupeň (další tři semestry studia) - řádné kombinované studium - přijetí na řádné studium:

 • podmínky přijetí do řádného studia: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, na žádost lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů,
 • absolventům prvního stupně kurzu budou uznány získané kredity (50 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia),
 • posluchači mají statut studenta (bezplatné studium),
 • studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu bakalář (Bc.),
 • absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na PEF ČZU v Praze(CŽV i řádné studium), případně podávat přihlášky na jiné univerzitě.

Organizace výuky
Studium je po celou dobu (6 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva týdny po dobu dvou dnů o sobotách (od 9:00 do cca 17:00) a nedělích (od 8:00 do cca 12:00) a odpoledne je možná po dohodě s vyučujícím konzultace.
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku - v Táboře - Angela Kančeva 2506, 390 02 Tábor (Na Kopečku).

Státní závěrečné zkoušky bývají v květnu - v Praze na Suchdole Kamýcká 129.

Promoce s předáváním diplomů s titulem Bc. bývá v půli června - v Praze na Suchdole Kamýcká - Aula ČZU.

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Další informace:

 1. PEF si vyhrazuje právo zahájit výuku v Konzultačním středisku v aktuálním akademickém roce pouze při dostatečném počtu platících uchazečů o studium v kurzu CŽV.
 2. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přihlášky a včasné zaplacení úhrady kurzu (platba po semestrech).
 3. Uchazeči budou o otevření kurzu průběžně informováni (po naplnění kapacity kurzu - nejpozději do 20. srpna). Kurzy celoživotního vzdělávání budou zahájeny v září/říjnu.
 4. Platba za kurz bude uskutečněna na základě dopisu o přijetí přihlášky do kurzu CŽV, kde budou uvedeny veškeré informace (účet, zahájení výuky, apod.) a musí být provedena do stanoveného termínu.

Podání přihlášky ke studiu v CŽV:
PEF ČZU v Praze přijímá pouze elektronický formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Přihláška, ke které nebude přiřazen poplatek podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Adresa elektronického formuláře přihlášky:
http://is.czu.cz. navazující magisterská úroveň kurzu specializační kurz CŽV + obor a středisk

Termín podání přihlášek:           do naplnění kapacity střediska (max. do 20. 8.)
Administrativní poplatek:               750 Kč
Název banky:                                        Česká spořitelna, a.s.
Účet:                                                          500022222/0800
Variabilní symbol pro banku:         1175000122
Konstantní symbol:                           179
Specifický symbol:                           číslo přihlášky
Termín oznámení o přijetí:           průběžně, nejpozději do 31. 8.
Úhrada poplatku za kurz:             do stanoveného termínu po oznámení o přijetí

Případné dotazy

- Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

- Mgr. Alena Lakomá Studijní oddělení PEF ČZU 224 382 331 lakoma@pef.czu.cz