Bakalářské studium

Bakalářské studium - Obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Akademický rok 2019/2020 - Popis studia a předměty - viz níže

Příjem přihlášek započal 23. 11. 2018 - viz https://is.czu.cz/prihlaska/

Rychlý vstup do přihlášky- viz níže - klikněte na šipku vedle čeština a začněte vyplňovat svou přihlášku

Sezimovo Ústí E-PK Přípravný kurz - E-PK-VSRRSUT Veřejná správa a regionální rozvoj - k.s. Sez. Ústí - Tábor - jiná forma Čeština

 Postup krok po kroku -Elektronická přihláška ke studiu na ČZU -

Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel


Provozně ekonomická fakulta

Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat: - bakalářský CŽV - klikněte na šipku vedle čeština a začněte vyplňovat svou přihlášku

Sezimovo Ústí E-PK Přípravný kurz - E-PK-VSRRSUT Veřejná správa a regionální rozvoj - k.s. Sez. Ústí - Tábor - jiná forma Čeština

Od Akademického roku 2018/2019

Pozitivní novinka pro nový akademický rok:

Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

Nové podmínky pro přestup na řádné studium se týkají i posluchačů, kteří neuspěli u rozdílových postupových zkoušek v dřívějších letech.

Veřejná správa a regionální rozvoj - bakalářské studium 

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:
Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko - vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Princip studia ve zkratce:

Studium se skládá ze 2 částí:

Studovat bakalářské studium může každý s maturitním vysvědčení.

Bakalářský studijní program: Hospodářská politika a správa

Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Akademický rok: 2019/2020

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Konzultačním středisku v Sezimově Ústí - Tábor bakalářské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené úplné střední vzdělání (maturita). Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 3 roky (6 semestrů) a je rozděleno do dvou stupňů:

 • První stupeň CŽV (první tři semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání. Náplň kurzů CŽV (Celoživotní vzdělávání) vychází z akreditovaného oboru - obsah i rozsah je shodný se studiem řádným (volitelnost předmětů může být omezena). Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Kurzy jsou placené a cena kurzu za semestr činí Kč 15 800,-. Univerzita na tyto posluchače nedostává dotace. Na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU v Praze a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze. Po absolvování kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení a mohou využít možnost pokračovat ve druhém stupni.
 • Druhý stupeň (další tři semestry studia) - řádné kombinované studium - podmínky přijetí do řádného kombinovaného studia jsou: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů. Zápočty a zkoušky z mimořádného studia se na řádném studiu uznávají a započítávají. Studium je bezplatné, studenti získávají statut studenta. Po absolvování studia a po vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul bakalář (Bc.). Právní úpravu této možnosti určuje novela zákona o vysokých školách č. 147/2001 Sb.

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí - systém Moodle a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu - informační systém ČZU - is.czu.cz . Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).

Organizace výuky
Studium je po celou dobu (6 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva týdny po dobu dvou dnů o sobotách (od 9:00 do cca 17:00) a nedělích (od 8:00 do cca 12:00) a odpoledne je možná po dohodě s vyučujícím konzultace.
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku - tedy v Sezimově Ústí - Budějovická 421 v budově COP Sezimovo Ústí. web. www.copsu.cz

Státní závěrečné zkoušky bývají v květnu - v Praze na Suchdole Kamýcká 129.

Promoce s předáváním diplomů s titulem Bc. bývá v půli června - v Praze na Suchdole Kamýcká - Aula ČZU.

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Přihláška ke studiu
Pro podání přihlášky lze využít pouze elektronické verze formuláře přihlášky na adrese http://is.czu.cz/prihlaska. Přihláška se odesílá pouze elektronicky. Přihláška, ke které nebude přiřazen administrativní poplatek podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Přihlášky jsou přijímány od 23. listopadu 2018. Uzávěrka pro podání přihlášek je stanovena nejpozději do 20. srpna 2019.

V případě naplnění kapacity studia bude příjem přihlášek zastaven před uvedeným termínem!

Postup při zadávání:

 • http://is.czu.cz/prihlaska
 • Pro Bc. Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel
 • Pak kliknete na logo - Provozně ekonomická fakulta dále vyberete bakalářský CŽV
 • Vyberte typ studia - Bakalářské CŽV
 • Vyberte E-PK Přípravný kurz - E-PK-VSRRSUT Veřejnáspráva a regionální rozvoj - k.s. Sez. Ústí - Tábor - jiná forma a pak kliknete na šipku.
 • Pak se již objeví vyplnit jméno a příjmení E-mail, pohlaví, státní příslušnost a RČ a pak zmáčknete založit e-přihlášku a pokračovat, pak Vás to povede dál - důležité je vše vyplnit.
 • Poté se Vám ozve mailem Mgr. Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU, která má naše konzultační středisko na starosti a popíše další postup.
 • Mgr. Alena Lakomá - studijního oddělení PEF ČZU v Praze Tel.: 224 382 331, e-mail: lakoma@pef.czu.cz
 • Informace se budou vyvěšovány na Vámi založeném účtě, který jste si přihlášením vytvořil(a).

Údaje pro platbu administrativního poplatku
Administrativní poplatek:    Kč 500,-
Bankovní účet:                      500022222/0800
Variabilní symbol:                1175000118
Konstatní symbol:                0178
Specifický symbol:               číslo přihlášky

Případné dotazy - Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

Přeji chuť do studia a klid při rozhodování.

Bohouš Bareš

 

Níže máte přehled zkoušek a zápočtů po jednotlivých semestrech kliknutím na předmět se propojíte na Univerzitní informační systém, kde máte informace o jednotlivých předmětech.

Důležité dokumenty: - viz http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4057

 1. Pokyn děkana k platbám
 2. Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Tábor

Studijní plán - zde stáhnete

Níže jednotlivé předměty - kliknutím se propojíte s informačním systémem - ČZU zde jsou anotace.

Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Tábor

Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

1. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

Úvod do studia - kombinované, bakalářské studium zápočet

 1. Matematické metody v ekonomii a managementu KSI     zkouška
 2. Informační a komunikační technologie KIT    zkouška
 3. Úvod do regionalistiky KHV   zkouška
 4. Základy právních nauk KPr    zkouška
 5. Politologie KHV zkouška
 6. Cizí jazyk odborný I.   KJ  zápočet

Německý jazyk A1

Anglický jazyk A1


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

1. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. Psychologie osobnosti a sociální psychologie KPs     zkouška
 2. Rozhodovací modely pro veřejnou správu KSI     zkouška
 3. Základy veřejné správy KHV   zkouška
 4. Základy účetnictví KOF   zkouška
 5. Základy řízení KŘ      zkouška
 6. Cizí jazyk odborný I.   KJ  zkouška

Německý jazyk A1

Anglický jazyk A1

 


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

2. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

 1. Základy statistiky KS      zkouška
 2. Obecná ekonomie I. KET   zkouška
 3. Dovednosti v řízení KŘ      zkouška
 4. Psychologie a etika v podnikání KPs     zkouška
 5. Základy regionálního rozvoje KHV zkouška
 6. Cizí jazyk odborný II.   KJ  zápočet

Německý jazyk A2

Anglický jazyk A2

 


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

2. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. Sociologie ve veřejné správě KHV   zkouška
 2. Hospodářská a sociální statistika KS      zkouška
 3. Obecná ekonomie II. KET   zkouška
 4. Antropologie kultury, společnosti a osobnosti KPs     zkouška
 5. Sociologie ve veřejné správě  zkouška
 6. Cizí jazyk odborný II  KJ  Zkouška

Německý jazyk A2

Anglický jazyk A2

Bakalářská práce 1  zápočet

 


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

3. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

 1. Občanské právo KPr    zkouška
 2. Účetnictví nevýdělečných organizací KOF   zkouška
 3. Ekonomika veřejného sektoru KE      zkouška
 4. Řízení administrativních a správních procesů KŘ zkouška
 5. Investice a dlouhodobé financování KE      zkouška

Bakalářská práce 2   zápočet


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

3. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. Informační systémy KIT    zkouška
 2. Marketing KŘ      zkouška
 3. Podniková ekonomika KE      zkouška

Bakalářská práce 3    zápočet

Bakalářská praxe       zápočet

 


Státní závěrečná zkouška      zkouška - titul Bc.