Bakalářské studium

Bakalářské studium - Obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Akademický rok 2023/2024

Příjem přihlášek  - viz Elektronická přihláška ke studiu na ČZU (czu.cz)

Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel - Provozně ekonomická fakulta - vyberte typ studia Bakalářský CŽV

Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat: - bakalářský CŽV - klikněte na šipku a začněte vyplňovat svou přihlášku šipka u E-VSRRSUTP Veřejná správa a regionální rozvoj - c.v. Sez. Ústí - Tábor

Informace ke studiu v konzultačním středisku Sezimovo Ústí - Tábor

Veřejná správa a regionální rozvoj - bakalářské studium 

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:
Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko - vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Princip studia ve zkratce: - Studium se skládá ze 2 částí:

Studovat bakalářské studium může každý s maturitním vysvědčení.

Bakalářský studijní program: Hospodářská politika a správa

Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj  Akademický rok: 2023/2024

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Centru vzdělávání v Sezimově Ústí - Tábor bakalářské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené úplné střední vzdělání (maturita). Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 3 roky (6 semestrů) a je rozděleno do dvou stupňů:

První stupeň (první třisemestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV).

 • kombinované studium, výuka sobota neděle,
 • náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru (Veřejná správa a regionální rozvoj),
 • účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
 • účastníci kurzu obdrží „Potvrzení o studiu kurzu CŽV“ a „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole“,
 • cena kurzu za semestr: 15 800 ,
 • platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
 • na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
 • absolventi prvního stupně kurzu mohou dále pokračovat ve druhém stupni studia (další 3 semestry):
  a) pokračování v kurzu CŽV (3 semestry - placený kurz se získáním osvědčení o studiu),

  b) přijetí na řádné studium (podmínky přijetí viz dále).

Druhý stupeň (další dva semestry studia) - řádné kombinované studium - podmínky přijetí do řádného studia: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, na žádost lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů,
absolventům prvního stupně kurzu budou uznány získané kredity (50 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia),

posluchači mají statut studenta (bezplatné studium),

studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu Bakalář (Bc.).

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí - systém Moodle a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu - informační systém ČZU - is.czu.cz . Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).

 • Organizace výuky

Studium je po celou dobu (6 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva týdny po dobu dvou dnů o sobotách (od 9:00 do cca 17:00) a nedělích (od 8:00 do cca 16:00).
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze.

Promoce s předáváním diplomů s titulem Bc. bývá v půli června - v Praze na Suchdole Kamýcká - Aula ČZU.

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Případné dotazy

Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz, mobil: 605 449 489

Mgr. Alena Lakomá Studijní oddělení PEF ČZU 224 382 331,  lakoma@pef.czu.cz