Bakalářské studium

Bakalářské studium - Obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Akademický rok 2021/2022 - Popis studia a předměty - viz níže

Příjem přihlášek započal 23. 11. 2020 - viz https://is.czu.cz/prihlaska/

Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel


Provozně ekonomická fakulta

Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat: - bakalářský CŽV - klikněte na šipku vedle čeština a začněte vyplňovat svou přihlášku

Sezimovo Ústí E-PK Přípravný kurz - E-PK-VSRRSUT Veřejná správa a regionální rozvoj - k.s. Sez. Ústí - Tábor - jiná forma Čeština

Od Akademického roku 2018/2019

Pozitivní novinka pro nový akademický rok:

Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

Nové podmínky pro přestup na řádné studium se týkají i posluchačů, kteří neuspěli u rozdílových postupových zkoušek v dřívějších letech.

Veřejná správa a regionální rozvoj - bakalářské studium 

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:
Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko - vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Princip studia ve zkratce:

Studium se skládá ze 2 částí:

Studovat bakalářské studium může každý s maturitním vysvědčení.

Bakalářský studijní program: Hospodářská politika a správa

Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Akademický rok: 2021/2022

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Konzultačním středisku v Sezimově Ústí - Tábor bakalářské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené úplné střední vzdělání (maturita). Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 3 roky (6 semestrů) a je rozděleno do dvou stupňů:

 • První stupeň CŽV (první tři semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání. Náplň kurzů CŽV (Celoživotní vzdělávání) vychází z akreditovaného oboru - obsah i rozsah je shodný se studiem řádným (volitelnost předmětů může být omezena). Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Kurzy jsou placené a cena kurzu za semestr činí Kč 15 800,-. Univerzita na tyto posluchače nedostává dotace. Na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU v Praze a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze. Po absolvování kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení a mohou využít možnost pokračovat ve druhém stupni.
 • Druhý stupeň (další tři semestry studia) - řádné kombinované studium - podmínky přijetí do řádného kombinovaného studia jsou: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů. Zápočty a zkoušky z mimořádného studia se na řádném studiu uznávají a započítávají. Studium je bezplatné, studenti získávají statut studenta. Po absolvování studia a po vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul bakalář (Bc.). Právní úpravu této možnosti určuje novela zákona o vysokých školách č. 147/2001 Sb.

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí - systém Moodle a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu - informační systém ČZU - is.czu.cz . Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).

Organizace výuky
Studium je po celou dobu (6 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva týdny po dobu dvou dnů o sobotách (od 9:00 do cca 17:00) a nedělích (od 8:00 do cca 12:00) a odpoledne je možná po dohodě s vyučujícím konzultace.
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku - tedy v Sezimově Ústí - Budějovická 421 v budově COP Sezimovo Ústí. web. www.copsu.cz

Státní závěrečné zkoušky bývají v květnu - v Praze na Suchdole Kamýcká 129.

Promoce s předáváním diplomů s titulem Bc. bývá v půli června - v Praze na Suchdole Kamýcká - Aula ČZU.

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Přihláška ke studiu
Pro podání přihlášky lze využít pouze elektronické verze formuláře přihlášky na adrese http://is.czu.cz/prihlaska. Přihláška se odesílá pouze elektronicky. Přihláška, ke které nebude přiřazen administrativní poplatek podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Přihlášky jsou přijímány od 23. listopadu 2020. Uzávěrka pro podání přihlášek je stanovena nejpozději do 20. srpna 2021.

V případě naplnění kapacity studia bude příjem přihlášek zastaven před uvedeným termínem!

Postup při zadávání:

 • http://is.czu.cz/prihlaska
 • Pro Bc. Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel
 • Pak kliknete na logo - Provozně ekonomická fakulta dále vyberete bakalářský CŽV
 • Vyberte typ studia - Bakalářské CŽV
 • Vyberte E-PK Přípravný kurz - E-PK-VSRRSUT Veřejnáspráva a regionální rozvoj - k.s. Sez. Ústí - Tábor - jiná forma a pak kliknete na šipku.
 • Pak se již objeví vyplnit jméno a příjmení E-mail, pohlaví, státní příslušnost a RČ a pak zmáčknete založit e-přihlášku a pokračovat, pak Vás to povede dál - důležité je vše vyplnit.
 • Poté se Vám ozve mailem Mgr. Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU, která má naše konzultační středisko na starosti a popíše další postup.
 • Mgr. Alena Lakomá - studijního oddělení PEF ČZU v Praze Tel.: 224 382 331, e-mail: lakoma@pef.czu.cz
 • Informace se budou vyvěšovány na Vámi založeném účtě, který jste si přihlášením vytvořil(a).

Údaje pro platbu administrativního poplatku
Administrativní poplatek:    Kč 500,-
Bankovní účet:                      500022222/0800
Variabilní symbol:                1175000118
Konstatní symbol:                0178
Specifický symbol:               číslo přihlášky

Případné dotazy - Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

Přeji chuť do studia a klid při rozhodování.

Bohouš Bareš

 

Níže máte přehled zkoušek a zápočtů po jednotlivých semestrech kliknutím na předmět se propojíte na Univerzitní informační systém, kde máte informace o jednotlivých předmětech.

Důležité dokumenty: - viz http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4057

 1. Pokyn děkana k platbám
 2. Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Táborsezimovo-usti-tabor-czv20

Studijní plán - zde stáhnete

Níže jednotlivé předměty - kliknutím se propojíte s informačním systémem - ČZU zde jsou anotace.

Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Tábor

Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

1. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

 

1. semestr ZS 2019/2020 - PEF
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
ETES1E Informační a komunikační technologie - VSRRSUT1 zkouška 5
EAEA7E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRSUT1 zkouška 5
EHET2E Politologie - VSRRSUT1 zkouška 5
EHET1E Úvod do regionalistiky - VSRRSUT1 zkouška 5

EJE30E

Základy právních nauk zkouška 5
EXE32Z Úvod do studia - kombinované, bakalářské studium zápočet
 1. Cizí jazyk odborný I.   KJ  zápočet

Německý jazyk A1

Anglický jazyk A1


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

1. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. 1. semestr ZS 2019/2020 - PEF
   
  Kód Název předmětu Ukončení Kredity
    Skupina předmětů povinných
  EAED4E

   

  Rozhodovací modely pro veřejnou správu - VSRRSUT2
  zkouška 5
  EHET4E

  Základy veřejné správy - VSRRSUT2

  zkouška 5
  EPE97E

  Psychologie osobnosti a sociální psychologie - VSRRSUT2

  zkouška 5
  EUET1E

  Základy účetnictví - VSRRSUT2

  zkouška 5
  EREN4E

  Základy řízení - VSRRSUT2

  zkouška 5

Německý jazyk A1

Anglický jazyk A1

 


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

2. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

 1. Základy statistiky KS      zkouška
 2. Obecná ekonomie I. KET   zkouška
 3. Dovednosti v řízení KŘ      zkouška
 4. Psychologie a etika v podnikání KPs     zkouška
 5. Základy regionálního rozvoje KHV zkouška
 6. Cizí jazyk odborný II.   KJ  zápočet

Německý jazyk A2

Anglický jazyk A2

 


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

2. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. Sociologie ve veřejné správě KHV   zkouška
 2. Hospodářská a sociální statistika KS      zkouška
 3. Obecná ekonomie II. KET   zkouška
 4. Antropologie kultury, společnosti a osobnosti KPs     zkouška
 5. Systém a správa daní
 6. Cizí jazyk odborný II  KJ  Zkouška

Německý jazyk A2

Anglický jazyk A2

Bakalářská práce 1  zápočet

 


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

3. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

 1. Občanské právo KPr    zkouška
 2. Účetnictví nevýdělečných organizací KOF   zkouška
 3. Ekonomika veřejného sektoru KE      zkouška
 4. Řízení administrativních a správních procesů KŘ zkouška
 5. Investice a dlouhodobé financování KE      zkouška

Bakalářská práce 2   zápočet


Obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

3. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. Informační systémy KIT    zkouška
 2. Marketing KŘ      zkouška
 3. Podniková ekonomika KE      zkouška

Bakalářská práce 3    zápočet

Bakalářská praxe       zápočet

 


Státní závěrečná zkouška      zkouška - titul Bc.